Udstykninger kommer til debat i august

Borgermøde 17. august bliver formentligt sidste chance for at diskutere forslaget om 220 nye boliger ved Tranbjerggård inden planen kommer i byrådet.

Skal der udstykkes grunde til 220 nye parcelhuse nord for Tranbjerggårdsvej, oven i de cirka 145 boliger som allerede er ved at blive planlagt syd for samme vej?
Og hvor stor skal Mårslet i det hele taget blive? Skal byen blive ved med at vokse, og i hvilken retning skal væksten i givet fald ske?
Det er nogle af de spørgsmål der kan komme til debat på et borgermøde som Mårslet Fællesråds forretningsudvalg (FU) har indkaldt til 17. august kl. 19 i Multihallen.

På arealet inden for de røde streger vil rådmand Bünyamin Simsek (V) tillade byggeri af 220 boliger. Arealet er med i en temaplan som for tiden er i offentlig høring og skal diskuteres på et borgermøde i Multihallen 17. august. Der er i forvejen planlagt byggeri af omkring 145 boliger på det grå areal syd for Tranbjerggård.

Kun ét areal i Mårslet med i plan
Arealet ved Tranbjerggård er ikke direkte omtalt i FU’s opslag om mødet på Facebook. Derimod bliver det med en mere generel formulering sagt at Aarhus Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning på mødet vil gennemgå mulige byudviklingsområder.
Imidlertid er 23 hektar med plads til 220 boliger ved Tranbjerggård det eneste areal i Mårslet som er med i et forslag til temaplan for arealer til boliger som forvaltningen har udarbejdet. Forslaget er for tiden i offentlig høring og er en del af baggrunden for borgermødet – læs om høringsfasen i den gule boks for neden.

Tranbjerggård set fra stien langs Letbanen. Marken i forgrunden er en del af de 23 hektar som er foreslået til byudvikling.

Forslag kommer fra gårdens ejer
Ideen om at afsætte endnu et stort areal ved Tranbjerggård til byudvikling kommer oprindeligt fra Tranbjerggård ApS som ejes af gårdejer Jens Thomsen og hans familie. Hovedparten af de 23 hektar hører til gårdens jorde.
Jens Thomsen er også næstformand i fællesrådets FU og kandidat til efterårets byrådsvalg for Det Konservative Folkeparti.
Hvis og når FU diskuterer byudvikling på Tranbjerggårds jorde, deltager Jens Thomsen dog ikke i den del af mødet, oplyser fællesrådets formand Anders Kjær.

Seks andre forslag forkastet
Udover Tranbjerggård ApS har også seks andre lodsejere og projektmagere stillet forslag om arealer til fremtidig byudvikling. De pågældende arealer ligger i dag i landzone, og de vil stige betydeligt i værdi hvis kommunen vil tillade byudvikling på dem.
Teknik- og Miljøforvaltningen med rådmand Bünyamin Simsek (V) i spidsen har dog seks nej til de seks andre forslag. Kun på Tranbjerggårds jorde ved Mårslets nordlige bygrænse vil det være en god ide at lave byudvikling, mener forvaltningen. Derfor er de 23 hektar det eneste areal i Mårslet som er med i forslaget til temaplan for alle boligtyper.

Et af de seks forslag til byudvikling som ikke er taget med i temaplanen, drejer sig om 14 ha bag Møbelgården på Langballevej 29 og naboejendommen i nr. 33.

Kommunalt nej til ønske fra FU
FU formand Anders Kjær har tidligere fortalt Mårslet Avis at FU har bedt Aarhus Kommune om at være vært for et møde hvor alle forslagsstillerne – både Tranbjerggård og de seks andre – kunne lægge deres forslag frem.
Men kommunen vil ikke selv arrangere møder om temaplanen i høringsfasen, oplyser kommuneplanchef Lars Høeberg.
Han vil dog gerne deltage i møder som for eksempel fællesråd arrangerer, og han vil repræsentere Teknik og Miljø på mødet i Mårslet 17. august.

– Vi er ikke myndighed
Når kommunen ikke vil stå for det ønskede møde, hvorfor inviterer fællesrådets FU så ikke selv alle forslagsstillerne til at fremlægge deres tanker om byudvikling på de forskellige arealer?
Det spørgsmål har Mårslet Avis stillet til FU formand Anders Kjær, og hans svar var:
– Det ville være en misforståelse hvis vi gjorde det, for så ville vi komme til at optræde som myndighed, og det er jo ikke os der skal vælge mellem de forskellige forslag. Vores rolle er i denne sammenhæng at anspore kommunen til så bred og tidlig borgerinddragelse som muligt.

Læs mere
En række tidligere artikler om udstykningerne ved Tranbjerggård og andre større byggeprojekter kan ses under menupunktet Byudvikling.
PerH.

Flere emner for mødet 17. august

Udover byudvikling byder dagsordenen for borgermødet 17. august også på debat om natur og miljø.
Det sker under overskriften Det blå og grønne Aarhus.
Kommunens forvaltning for teknik og miljø kommer også med oplæg til dette punkt.
Et tredje emner på mødet bliver en gennemgang af årets arbejde i fællesrådets Grønne Udvalg.
Den fulde dagsorden kan ses på Fællesrådets Facebookside.

Temaplan er i offentlig høring nu

Hvis man vil have indflydelse på hvor der de kommende år skal være mulighed for nye udstykninger til boliger, såvel i Mårslet som i andre dele af Aarhus Kommune, så skal man senest 31. august sætte sig til tastaturet og sende sine tanker til kommunen.

Til byrådet efter høring
Ved udgangen af august slutter nemlig den offentlige høringsfase om rådmand Bünyamin Simseks (V) og hans forvaltnings forslag til Temaplan for arealer til alle boligtyper.
Det er den temaplan som 23 hektar til nye boliger ved Tranbjerggård er en del af.
Efter den offentlige høring kommer planen til behandling i byrådet. Når den – med eventuelle ændringer – er vedtaget her, får temaplanen status som del af kommuneplanen.

Naturligt med høringssvar fra fællesrådet
Formanden for Mårslet Fællesråds FU, Anders Kjær, forventer at FU vil indsende et høringssvar efter borgermødet 17. august.
– Det vil være naturligt at vi gør det, siger han.
Alle og enhver kan indsende høringssvar via kommunens portal til samme formål.
Samme sted kan man se forslaget til temaplan samt de 32 høringssvar der indtil videre er kommet fra borgere, virksomheder og foreninger. Ingen af dem drejer sig om Mårslet.

2 kommentarer

  1. Ved i hvornår byfesten afholdes i år ?
    Det plejer jo at være midt i August
    vh Finn

Skriv kommentar

Your email address will not be published.