Politikere kræver svar om forsvundne løvfrøer

Byrådsmedlemmer fra fire partier vil have redegørelse om rydning af bevoksning i område hvor den den fredede løvfrø ynglede.

Løvfrøens forsvinden fra området bag Hørretløkken bliver nu taget op på Rådhuset i Aarhus. Foto: Martin Toft Burchardi Bendtsen / Arkitekturbilleder.dk

Sagen om løvfrøerne i området mellem Hørretløkken og Tranbjerggård, som forsvandt efter kommunen havde ryddet buske og anden bevoksning i området, bliver nu taget op politisk.
Fire byrådsmedlemmer fra henholdsvis SF, Danmarksdemokraterne, Socialdemokratiet og Radikale Venstre vil have kommunens Teknik og Miljø forvaltning til at give en redegørelse om sagen.

Bekymret for de beskyttede arter
– Jeg har bedt om en redegørelse for hvordan forvaltningen vedligeholder grønne områder som det her, og mere generelt. Jeg er bekymret for naturen og de beskyttede arter, og det har selvfølgelig betydning hvis kommunen går ind og skærer bevoksningen ned sådan et sted, siger SF-eren Liv Gro Jensen.
Hun er næstformand i Teknisk Udvalg under byrådet.

Overrasket over fældning
Et af de andre medlemmer af udvalget er Danmarksdemokraten Jakob Søgaard Clausen.
– Jeg er overrasket over at Teknik og Miljø har fældet buskadset. Da vi i sidste uge behandlede forslaget til lokalplan for området, fik jeg ellers indtryk af at man vil gøre meget for naturen og dyrelivet derude. Så jeg bakker helt op om at vi skal have en redegørelse, siger han.

S og RV bakker op
Ønsket om en redegørelse bakkes også op af Jesper Kjeldsen, socialdemokratisk medlem af udvalget.
– Jeg vil bestille et notat om hvordan forvaltningen vedligeholder områder hvor der skal tages hensyn til fredede arter, både i det konkrete tilfælde og generelt.
Den radikale Metin Aydin er det fjerde medlem af Teknisk Udvalg som ønsker en redegørelse.
– Men det kan godt være at forvaltningen har handlet efter reglerne. Det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, understreger han.

Ikke et kvæk efter rydning
Som beskrevet i artiklen Nabo: Her har kommunen udryddet fredede frøer handler sagen om at en lokal bestand af løvfrøer er forsvundet efter kommunen for omkring tre år siden lavede en hårdhændet rydning af brombærbuske og andre planter i området omkring et vandhul mellem parcelhusene på Hørretløkken og Letbanen. Naboer til området fortæller at der ikke har lydt et eneste kvæk fra vandhullet siden rydningen. Tidligere hørte de frøerne kvække hvert forår.

Lovgivning om natur og beskyttede arter

Vandhullet mellem Hørretløkken og Letbanen er et såkaldt habitat der er omfattet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Kun vandhullet er udpeget som paragraf 3 område, udpegningen gælder altså ikke hele arealet mellem Hørretløkken og Letbanen.
Løvfrøen er en af de arter som optræder på bilag IV i EU’s habitatsdirektiv. Det er forbudt at ødelægge bilag IV arternes yngle- og rasteområder, både i og uden for beskyttede naturområder.

Vejledning fra Miljøministeriet
Miljøministeriet har lavet en vejledning om EU’s habitatsdirektiv som kommuner og alle andre skal følge. I vejledningen står blandt andet:
“Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet, dvs. uanset om de forekommer inden for et af de udpegede områder eller udenfor”.
“Yngle- eller rasteområdet vil i de fleste tilfælde omfatte mere end blot lige den plet, hvor ynglen forekommer. F.eks. må de buske, der skjuler indgangen til odderhulen, eller randzonen til vandhullet, hvor de nyforvandlede frøer kravler op, betragtes som en integreret del af yngleområdet”.

PerH.

2 kommentarer

 1. En stor cadeau til de politikere som følger op på denne sag. Jeg vil bare endnu en gang minde om , at kommunen selv har tilkendegivet, at de var bevidste om løvfrøens tilstedeværelse, FØR de ryddede området- og at stor vandsalamander STADIG er der. Der er no excuses.

 2. Tak til borgerne og Mårslet avis for at passe på naturen og holde øje med om forvaltning og byråd gør det samme.
  Artikel og kommentar fra Knud Steensborg tyder på, at der enten er uvidenhed i eller uenighed med forvaltningen om hvordan man gør det og hvordan man overholder direktiv og lov – omkring vandhuller bl.a.
  Derfor og på foranledning af artiklen i Mårslet Avis, hvor forvaltningen er citeret for at “følge reglerne” og at ville beskytte frøer og salamandere ved anlæg af en faunapassage, har jeg sendt en forespørgsel til rådmanden for Teknik og Miljø med henblik på at få genoprettet faunaen omkring regnvandsbassinet, øge samarbejdet med borgerne og sikret levestedet for frøer og salamandere m.v. fremover,
  .Forespørgsel og senere svar vil være offentlig tilgængelig på
  https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/byraadet/spoergsmaal-fra-byraadets-medlemmer-2023/

  Der er en lokalplan 1115 for boligbyggeri i området hvor regnvandsbassinet er beliggende, på vej i høring. Forslaget er besluttet til offentlig fremlæggelse på byrådsmøde den 22.3,23. Lokalplanen indeholder et større dokument om hvordan habitaterne omkring vandhullet sikres bevaret. Og det indeholder langt flere tiltag end blot en faunapassage, som artiklen ellers giver indtryk af er eneste foranstaltning til fredning af frøerne.
  Det, lokalplanen og indsigelser fra forhøringen kan ses på https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=9b330789-8e46-4e86-8e38-3d815a2cfac2.
  Husk at afgive høringssvar til lokalplan 1115. Det gøres på https://deltag.aarhus.dk/hoering fra den 18.4.23, hvor lokalplanen vil blive fremlagt. Når lokalplanen har været i offentlig høring sendes den tilbage til behandling i byrådet

  Jeg skal gøre opmærksom på, at man på siden BORGERTIP https://www.aarhus.dk/borger/borgertip/ kan indsende opdagelser, som her en rydning af området omkring et vandhul, som man mener er uberettiget og skader.

  Jeg hører gerne om ideer til, hvordan vi i kommunen kan forbedre borgerinddragelsen til beskyttelse af naturen.

  Naturlig hilsen
  Solveig Munk
  Medlem af Århus Byråd for Enhedslisten
  Formand for Teknisk Udvalg
  Solveig.Munk@aarhus.dk
  Tlf. 21285497

Skriv kommentar

Your email address will not be published.