Planer for 190 nye boliger kommer til debat i efteråret

Efter flere års forsinkelser kommer to lokalplaner for nye boligområder ved henholdsvis Tranbjerggård og Eskegården i høring i efteråret. Et projekt for byggeri på Mårslet Byvej lader fortsat vente på sig.

Sådan så den sydlige og kommunalt ejede del af området ud i maj 2022. Når den nye lokalplan vedtages senere i år, kan byggeriet af det nye boligområde begynde.

De er blevet udskudt og udskudt og udskudt, men nu skulle det være sikkert og vist at de to lokalplaner for henholdsvis cirka 140 boliger syd for Tranbjerggård og op til 50 boliger ved Eskegården begge kommer til politisk behandling og i offentlig høring i løbet af efteråret i år. Det betyder at byggeriet begge steder kan gå i gang i løbet af 2023, og senest i 2024 vil befolkningen i Mårslet blive forøget med beboerne i sammenlagt omkring 190 nye boliger.

Længere ud i fremtiden kan der også komme et lokalplanforslag for nye boliger på Mårslet Byvej, mere præcist ved siden af Rema 1000 butikken. Mere om det nederst i artiklen.

Seks års planlægning ved Tranbjerggård
Længst tid har lodsejerne og de kommunale planlæggere brugt på området mellem Tranbjerggård, Hørretløkken og Letbanen. I kalenderen stod der 2016 da planlæggerne begyndte at se på hvordan de 11,3 hektar (113.000 kvadratmeter) kan rumme i omegnen af 140 parcelhuse, rækkehuse og enkelte etageboliger.

I dag er omkring to tredjedele af arealet landbrugsjord og tilhører gårdejer Jens Thomsen på Tranbjerggård og hans familie. Den sidste tredjedel tilhører Aarhus Kommune og ligger udyrket hen. Her er der et par vandhuller, og arealet bliver brugt af hundeluftere og andre borgere, hovedsageligt fra Præstegårdsvej- og Hørretløkken-kvartererne.

Flere knaster på vejen
– Den lokalplan er blevet udskudt nogle gange fordi der har været forskellige knaster på vejen, siger den kommunale projektleder Randi Sandholm og uddyber:
– Blandt andet har der været nogle udfordringer med vejadgang til den nordlige del, og der har været noget med beplantningen. Det er et stort areal, og så er der mange ting der skal falde på plads.

Lokalplan 1115 for området syd for Tranbjerggård er mod øst og syd afgrænset af Hørretløkken og mod vest af Letbanens skinner. Her skal der bygges omkring 140 boliger.

Randi Sandholm forventer at den nye tidsplan holder. Det vil sige at forslaget til lokalplan kommer i offentlig høring fra begyndelsen af oktober til begyndelsen af november i år, hvorefter byrådet kan vedtage planen i januar 2023.

Mere byggeri senere
De 11 hektar syd for Tranbjerggård må ikke forveksles med de 16 hektar nord for samme gård som i den seneste revision af kommuneplanen også blev udlagt til boligareal.

Her er det planen at der skal kunne bygges 110 parcelhuse, men arbejdet med en lokalplan for det område er ikke sat i gang endnu. Med andre ord kommer den udbygning af byen først om nogle år. Planen for de 16 nordlige hektar er flere gange blevet beskrevet i Mårslet Avis, senest 15. januar i år.

Inhabil næstformand
Som bekendt er Jens Thomsen, udover at være lodsejer med store økonomiske interesser i de to udstykninger af Tranbjerggårds jorde, også næstformand i Mårslet Fællesråd. Da fællesrådet har til formål at udtrykke hvad borgerne i Mårslet mener om byens udvikling, stiller det Jens Thomsen i en dobbeltrolle hvor han vil være inhabil hvis han deltager i fællesrådets behandling af sager om nye boligområder på arealer tilhørende Tranbjerggård. Men det gør han heller ikke, har fællesrådets formand Anders Kjær tidligere fortalt her i avisen.

På kommunens lokalplanportal kan man læse mere om lokalplanen med nummeret 1115 ved at klikke her.

Op til 50 boliger ved Eskegården
Den anden lokalplan som kommer til debat i efteråret drejer sig om Eskegården på Eskegårdsvej og en mark øst for selve gården, mellem Giber Å, Hulvej og TMG’s tennisbaner. Her vil ejerne – developerne Jørgen Jacobsen og Niels Elbek – opføre op til 50 boliger i form af en tæt-lav bebyggelse i to etager.

Denne lokalplan har været tre år undervejs, og der har været uforudsete udfordringer for planlæggerne. Men kommunens projektleder Maria Issakainen forventer at den nyeste tidsplan holder. Den siger offentliggørelse af forslag til lokalplan i slutningen af september, otte ugers offentlig høring fra oktober til december og endelig politisk vedtagelse i marts 2023.

Lokalplan 1161 for Eskegården er mod nordøst afgrænset af Giber Å. Selve bebyggelsen skal ligge nord for TMG’s tennisbaner (den rødbrune firkant midt i billedet), og den nye vej til den kommende bebyggelse skal laves øst om tennisbanerne og mod syd til Bedervej.

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen
En af udfordringerne har været at stort set hele det areal på 2,3 hektar hvor ejerne vil bygge, ligger inden for åbeskyttelseslinjen på 150 meter hvor der principielt slet ikke må bygges. Det vil kommunen løse ved at søge Miljøstyrelsen om dispensation så der må bygges ned til 30 meter fra åen.

Problem med vejadgang
En anden udfordring har været vejadgangen til den nye bebyggelse. Eskegårdsvej er for smal til at tage trafikken til 50 boliger, så løsningen er blevet at der skal være adgang til bebyggelsen via en ny vej fra Bedervej. Den nye vej skal ligge på et 1,1 hektar stort grønt areal som ejes af Aarhus Kommune og i dag er bevokset med træer, buske og græs.

Den glemte vej
Området er en del af ‘Den glemte vej’ hvor det i begyndelsen af 1970’erne var tanken at der skulle bygges en vej rundt om Mårslets daværende bygrænse. Vejen skulle have gået helt fra Oddervej til Tranbjerg.
Den plan er for længst opgivet, og hele ‘Den glemte vej’ er i dag grønt område. Dog er en bid af den gamle vejplan (fra Langballevej til rundkørslen på Hørretvej) blevet asfalteret og har i dag navnet Mårslet Byvej

Også nærheden til Mårslet Vandværks sårbare boringer har planlæggerne skullet tage hensyn til, ligesom støj fra tennisbanerne har konsekvenser for hvordan forslaget til lokalplan 1161 kommer til at se ud. Kommunens omtale af arbejdet med planen kan læses her.

Uvished om byggegrunde ved Rema
Et knap 3000 kvadratmeter stort areal ved siden af Rema 1000 butikken på Mårslet Byvej er endnu et område som kan komme i spil til boligbyggeri. Men med den hastighed som lokalplaner bliver lavet i, kan det dog umuligt blive i år, og næppe heller næste år.

Faktisk har kommunen været i dialog med private developere om et byggeri på arealet. Den gældende lokalplan for området tillader kun boliger i forbindelse med erhverv, og det ønskede developerne ændret så der kunne bygges boliger uden erhverv.
Men efter at kommunens planlæggere i meget lang tid havde afventet et udspil fra developerne, besluttede de i september sidste år at lukke processen ned, og en omtale af den blev fjernet fra kommunens lokalplanportal. Siden da har kommunen intet hørt fra nogen som vil lave et projekt på grunden, oplyser byplanarkitekt Randi Sandholm.

Ifølge ejendomsmægleren har en developer en aftale om at købe arealet ved siden af Rema 1000, hvis han kan blive enig med kommunen om et projekt og en ny lokalplan. Men kommunens byplanafdeling oplyser at det er flere år siden de har hørt fra nogen som vil lave et byggeprojekt her. Som det kan ses på skiltet, er arealet sat til salg som to grunde, men indtil videre ligger de på samme matrikel.

Firma konkurs
Developernes kontaktperson overfor kommunen var Martin Tage Poulsen fra TT Byggeledelse, men dette firma kom under konkursbehandling i oktober sidste år.
Der er dog en anden developer som fortsat arbejder på at lave et byggeprojekt på arealet, oplyser Tonny Broberg fra EDC Erhverv der har et efterhånden ret falmet Til salg skilt stående på de to grunde som arealet kan deles op i.
Ifølge Tonny Broberg har vedkommende developer en aftale om at købe arealet hvis han og kommunen kan blive enige om et projekt og ny lokalplan.
Den nuværende ejer, som i adskillige år har haft arealet til salg, er ejeren af virksomheden Svalk længere henne ad Mårslet Byvej.

PerH.

1 kommentar

Skriv kommentar

Your email address will not be published.