Pilen peger nedad for store nye byggeplaner

Byrådet er ved at sætte en bremse på Mårslets byvækst. Det er konklusionen på denne analyse af det aktuelle forslag til ny planstrategi for Aarhus Kommune.

Det nye forslag sætter grænser for Mårslets vækst.

ANALYSE

Når Aarhus Byråd 20. december holder sit næste møde, vil et af punkterne på dagsordenen være dårligt nyt for de lodsejere og private byudviklere der gerne ser Mårslet blive ved med at vokse mange år frem i tiden.
Som tidligere fortalt her i avisen, har tre lodsejere stillet konkrete forslag til hvordan Mårslet kan udvides på netop deres jorde. Men et punkt på byrådsmødet afslører at forslagene ikke er blevet godt modtaget af kommunens Teknik og Miljø forvaltning og dens rådmand Nicolaj Bang (K). Det samme gælder lignende forslag for andre oplandsbyer.

Overordnet plan
Forvaltningens og rådmandens negative holdning til de store byggeplaner fremgår af rådmandens indstilling til byrådet om en ny planstrategi for Aarhus Kommune. Planstrategien angiver hovedtrækkene for den næste opdatering af kommuneplanen.

Plads nok til nye boliger
Planstrategien tager ikke konkret stilling til de forskellige forslag fra byggeivrige lodsejere.
Men i et bilag med den usexede titel ‘Kommentering af høringsbidrag’ hedder det at kommunen allerede med de nuværende planer har reserveret plads til 40.000 familieboliger og 16.000 mindre boliger.
Altså i alt 56.000 boliger hvilket kan rumme hele den den befolkningsvækst som kommunen forventer at få frem til år 2050.

Mere vil være ulovligt
Af samme bilag fremgår det også at kommunen slet ikke må udlægge arealer til fremtidigt boligbyggeri, udover hvad der forventes at være nødvendigt for de næste 12 år.
Med andre ord vil det være direkte ulovligt hvis kommunen opfylder lodsejernes ønsker og tager deres jorde med ind i planerne for hvor der må bygges boliger fremover.

Mulighed for undtagelser
Der er dog den mulige undtagelse at byrådet kan tage nye områder ind til boligbyggerier hvis der samtidig fjernes lige så store arealer fra de eksisterende planer for hvor der må bygges.
Men det kræver gode argumenter for at nye forslag fra lodsejere er bedre end de eksisterende planer. Og indstillingen til byrådet tyder ikke på at rådmanden og hans forvaltning ser det store lys i de tre forslag der angår Mårslet.

Bevaringsværdige landskaber
Tværtimod tæller det ned for to af de tre forslag at de drejer sig om arealer som kommunen har udpeget som bevaringsværdige landskaber. Her gælder et princip om at der ikke må bygges nye boliger.
Det ene af af de forslag der vil gå imod det princip, er en ide om et nyt byområde nord for Langballevej og Visbjerg Hegn.
Det andet formentlig dødfødte forslag om byggeri i et bevaringsværdigt landskab drejer sig om et område mellem Langballevænget og Letbanens banelegeme.
Begge er vist på kort i en tidligere artikel her i avisen.

Støjramt areal
Det tredje forslag, der med den aktuelle indstilling fra forvaltningen må betragtes som chanceløst, drejer sig om et område ved Nymarksvej, mellem Enkegårdslunden og Giber Ringvej.
Om det hedder det kort og lakonisk i bilaget at ‘Arealet er støjramt’. Og det bliver formentlig svært at argumentere for at det vil være bedre at bygge boliger på et støjramt areal end på arealer som i forvejen er udpeget til boligbyggeri.

Nyt Tranbjerggård-forslag
Udover de tre konkrete forslag er der et lidt mere diffust forslag om såkaldt helhedsplanlægning for hele syv arealer mellem Mårslet og Tranbjerg. Alle syv arealer er i dag landbrugsjord og tilhører Tranbjerggård ApS.
Dette forslag går ud på at der skal laves en samlet planlægning for boliger, grønne områder og vådområder på Tranbjerggårds syv arealer.
Heller ikke det forslag ser ud til at kunne vippe eksisterende planer af pinden. Forvaltningen peger i sine kommentarer på at dele af de syv arealer er bevaringsværdigt landskab, at de alle ligger i den grønne kile mellem Mårslet og Tranbjerg samt at størstedelen er løsrevet fra de aktuelle bygrænser.

Forventet vedtagelse efter nytår
Forslaget til planstrategi blev behandlet på magistratens møde 11. december og går nu til behandling i byrådet.
Den endelige vedtagelse af forslaget vil formentlig først ske efter en behandling i Teknisk Udvalg på den anden side af nytår.

Påvirker ikke aktuelle byggeplaner

Uanset hvad byrådet beslutter om den nye planstrategi, vil det ikke få betydning for allerede vedtagne planer.
For Mårslet betyder det at lodsejere og arkitekter ufortrødent kan arbejde videre med disse projekter:

42 nye boliger ved Eskegården. Forslag til lokalplan er for tiden i offentlig høring.
Læs mere om den her: Nu skal borgerne høres om byggeri ved Eskegården.

142 nye boliger mellem Tranbjerggård, Hørretløkken og Letbanen. Forslag til lokalplan var i offentlig høring før sommerferien 2023, men den videre behandling i kommunen er forsinket. Nu forventes byrådets afsluttende behandling at finde sted i januar 2024.
Læs mere om denne plan her: Naboer til ny lokalplan føler sig udsat for løftebrud.

110 nye boliger nord for den nuværende bygrænse ved Jelshøjvej. Den gældende kommuneplan siger at arealet, som i dag er landbrugsjord tilhørende Tranbjerggård ApS, må bebygges med cirka 110 familieboliger.
Først skal der dog laves en lokalplan, og det arbejde er endnu ikke sat i gang.
Her kan du læse mere om denne plan: 220 nye boliger ved Tranbjerggård bliver skåret ned til 110.

Derudover vil det være muligt at bygge andre steder inden for det nuværende byområde.
For eksempel vil planstrategien ikke blokere for at der kan komme boliger eller erhvervsejendomme på det ubebyggede areal lige nord for Rema 1000 og øst for rundkørslen ved Hørretvej.

Ny dagligvarebutik er fortsat en mulighed

Firmaet Innovaters ønske om tilladelse til byggeri af en ny dagligvarebutik på hjørnet af Giber Ringvej og Tandervej er også med i forslaget til en ny planstrategi.
Heller ikke dette ønske får konkret ja eller nej i forvaltningens og rådmandens indstilling. Det gør ej heller andre ønsker om nye butikker forskellige steder i kommunen.

Langt til Brugsen og Rema 1000
Til gengæld fremgår det at det senere skal vurderes om der skal lægges nye planer for butikker ved “større boligområder med over 500 m til nærmeste dagligvarebutik”.
Da kvartererne omkring Mustrupvej og Nymarks Allé ligger mere end 500 meter væk fra Mårslets nuværende butikker, er det muligt at der vil blive givet tilladelse til at bygge en butik tæt på Giber Ringvej.
Det vil i givet fald ske i forbindelse med revisionen af kommuneplanen i 2025.

Hele forslaget til ny planstrategi kan ses under punkt 10 i dagsordenen for byrådsmødet 20. december 2023,

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.