Nærmeste naboer frygter støj fra Giber Ringvej

Henrik Breyen og andre beboere på Enkegårdslunden bor mindre end 200 meter fra den nye vej og føler sig ikke trygge ved de beregninger som viser at støjen ved deres boliger vil ligge under grænseværdien. Lederen af vejbyggeriet er sikker på at beregningerne holder.

Henrik Breyen frygter at han og andre naboer vil få støjgener fra den nye Giber Ringvej. Her er han fotograferet på en bro over den nye vej. I baggrunden ses husene på Enkegårdslunden.

Opdatering 27. januar:
Teksten i den gule boks nederst er opdateret med svar fra formanden for Mårslet Fællesråd, Anders Kjær.

Det er ikke uden bekymring at Henrik Breyen ser byggeriet af Giber Ringvej skride fremad, mindre end 200 meter fra hans parcelhus på Enkegårdslunden.

Ganske vist viser beregninger fra de kommunale teknikere som står for vejbyggeriet, at når lyden fra bilerne rammer hans matrikel, vil lydniveauet være under 58 decibel (dB). Hvilket er Miljøstyrelsens grænseværdi for hvor meget trafikstøj der er acceptabelt i et boligområde.

Ingen støjværn ved Enkegårdslunden
Men dels er Henrik Breyen og hans naboer ikke sikre på at beregningerne holder, og dels undrer de sig over at der ikke bliver lavet nogen tiltag til at begrænse vejstøjen øst for Nymarksvej, hvor Enkegårdslunden ligger.

Kommunen har afsat 20 millioner kr. til tiltag mod støj fra Giber Ringvej; men ingen af de penge bliver brugt øst for Nymarksvej, selv om husene her er tættere på den nye vej end flere af de steder hvor der bliver lavet tiltag, og selv om vejen på en del af strækningen ud for Enkegårdslunden ligger i niveau med det omgivende terræn.

Vil leve med begrænset støj
– Vi har hele tiden vidst at der i et eller andet omfang vil komme støj fra vejen, og det er hvad det er. Det må vi leve med. Men støjen må begrænses så meget som muligt. Især må man gøre noget der hvor vejen følger terrænet og støjen ikke bliver dæmpet ved at vejen graves ned, siger Henrik Breyen.

Han udtaler sig på egne vegne, men fortæller at naboerne i de 14 huse på Enkegårdslunden deler hans tanker og bekymringer.

Kortet viser den beregnede støj fra Giber Ringvej i den sydlige ende af Mårslet. Den gule farve angiver støj i intervallet fra 58 til 60 dB. 58 dB er Miljøstyrelsens grænseværdi for acceptabel støj i boligområder. Enkegårdslunden er sidevejen på den østlige side af Nymarksvej og lige nord for den nye ringvej. Kortet stammer fra giberringvej.aarhus.dk

Frygter mere støj end først forventet
Bekymringerne er ikke blevet mindre efter beboerne har set de mere detaljerede tegninger som er lavet efter der var givet en såkaldt VVM-tilladelse om vejens virkning på miljøet, herunder støjforhold. Naboerne til vejen frygter at den endelige udformning af vejen vil føre til mere støj end først antaget.

Men den virkning vil detailprojekteringen ikke få, lover Carsten Thomsen som er projektchef på vejbyggeriet.
– De støjberegninger som man kan se på hjemmesiden giberringvej.aarhus.dk bygger på den detailprojektering som vi har lavet på baggrund af VVM-tilladelsen, og de viser at vi holder os under grænseværdierne for støj, også hvis trafikmængden stiger kraftigt i årene efter vejen er taget i brug, siger han.

Planlagt udgravning ikke synlig
Når Henrik Breyen og hans naboer kigger hen på vejbyggeriet i dag, ser de en ganske lav udgravning til vejen som følger terrænet op ad en lille bakke øst for Nymarksvej, og altså ud for husene på Enkegårdslunden. Men ifølge en 3D illustration på vejens hjemmeside skal vejen på den strækning være plan og ikke gå over bakken.

Ligeledes viser tegninger på hjemmesiden at vejen skal graves flere meter ned i bakken, men det ser det indtil videre ikke ud til at den bliver. Og det giver urolige miner blandt beboerne. De urolige miner er ikke blevet mindre efter beboerne i mails og i vejens Facebook-gruppe har været i dialog med ansatte i kommunen og her har fået den opfattelse at gravemaskinerne er færdige med deres arbejde.

Ifølge projekttegningerne skal Giver Ringvej graves flere meter ned i terrænet øst for broen ved Nymarksvej (billedet), men det kan naboerne ikke se at den bliver. Ifølge vejbyggeriets projektleder er gravearbejdet dog slet ikke færdigt.

Gravearbejde ikke færdigt
Men den opfattelse er forkert, fastslår Carsten Thomsen.
– Vi er slet ikke færdige med at grave derude. Fra cirka 100 meter øst for Nymarksvej kommer vejen til at ligge i en afgravning, og den får et mere plant forløb gennem bakken, siger han.

Carsten Thomsen understreger at 3D-modellen på hjemmesiden er den eksakt samme model gravemaskinerne kører efter.
– Det er ikke noget med at det ligner, det ér de samme linjer. Der er derfor ingen forskel på modellen og virkeligheden, og selvfølgelig laver vi det vi har meldt ud, siger han.

Den oplysning får denne kommentar fra Henrik Breyen:
– Det er super hvis de graver vejen ned i bakken i stedet for at lade den følge terrænet. Men stadig forstår jeg ikke hvorfor man ikke har brugt nogen af de 20 millioner kr. her ved os, for i VVM-tilladelsen står at de penge skal bruges til støjdæmpning ved boliger i det åbne land ved blandt andet Mårslet, og i Mårslet er vi dem der bor nærmest vejen, og der er åbent land hen til den.

De 20 mio. kr. er brugt andre steder
Ifølge Carsten Thomsen er det dog udelukket at der kan tages af de 20 millioner kr. ved Enkegårdslunden, for pengene er allerede brugt andre steder hvor beregningerne har vist at den nye vej vil give mere støj.

En anden medarbejder ved Aarhus Kommune har på Facebook skrevet at de lokale fællesråd langs vejen har været inddraget i prioriteringen af hvor de 20 millioner kr. til støjbegrænsning skulle bruges.
“Fællesrådene har også brugt meget tid på at påvirke projektet i den rigtige retning”, hedder det videre i opslaget fra Trafik i Aarhus.
Se kommentar fra Mårslet Fællesråd i den gule boks forneden.

Vejen vil kunne høres tydeligt
Ingen er i tvivl om at bilerne på Giber Ringvej vil kunne høres på Enkegårdslunden. Spørgsmålet er bare hvor meget. I en mail til Henrik Breyen har projektleder Carsten Thomsen skrevet at beboerne vil kunne høre vejen ganske tydeligt, hvorpå han fortsætter:
“Men selvfølgelig langt under de anbefalede grænseværdier. Det du ser på bilagene, er alene grænseværdierne (…) og ikke om vejen kan høres eller ej. Vores beregninger tager dog udgangspunkt i den absolut værste situation hvor trafikken på vejen er steget og der er kommet en ny by (Ny Malling), så grænseværdierne rammer vi først om 30-50 år – måske”.

Fællesrådet: Vi har ikke accepteret fravalg af støjdæmpning

Mårslet Fællesråd har gennem forskellige møder med kommunale medarbejdere været inddraget i overvejelserne om støjdæmpning ved den nye vej; men fællesrådets forretningsudvalg (FU) har ikke medvirket til beslutninger om den konkrete udformning af støjdæmpningen.
Det skriver fællesrådets formand Anders Kjær i en mail til Mårslet Avis. FU har derfor heller ikke accepteret fravalg af støjdæmpning ved Enkegårdslunden, pointerer han.

Har arbejdet for lavere støjgrænse
Han oplyser også at Mårslet Fællesråd har arbejdet for at støjdæmpningen skulle følge WHO’s anbefalinger for vejstøj (max. 53 dB), i stedet for Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 dB i boligområder.
“Mårslet Fællesråd har dertil arbejdet for, at flest muligt af midlerne til støjdæmpende foranstaltninger skulle finde anvendelse langs Mårslet og Testrup”, skriver Anders Kjær også.

Hans svar kom efter offentliggørelsen af ovenstående artikel og en uge efter avisen havde kontaktet ham med spørgsmål om sagen.

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.