Naboer til ny lokalplan føler sig udsat for løftebrud

Naboer på Hørretløkken gør indsigelse mod rækkehuse i to etager og tvivler på at der vil blive passet godt på padder i beskyttet vandhul.

Et udsnit af forsiden til det 105 sider lange forslag til Lokalplan 1115.

Kommunens forslag til lokalplan for det nye boligområde i det nordlige Mårslet er på nogle punkter i strid med løfter som daværende rådmand Bünyamin Simsek (V) i 2019 afgav på et møde med repræsentanter for beboerne på Hørretløkken.
Det mener de tre grundejerforeninger Hørretløkken, Hørretløkken Nordøst og Søparken.

Forslaget til lokalplan – med nummeret 1115 og titlen Boligområde ved Tranbjerggårdsvej i Mårslet – var indtil tirsdag i denne uge i offentlig høring.
I et langt fælles høringssvar fra de tre nævnte grundejerforeninger skriver de blandt andet at aftalen med Simsek var at kommende rækkehuse der grænser op til eksisterende bebyggelse, skal holdes i ét plan.

Strid om 12 rækkehuse
Det betyder efter foreningernes opfattelse at samtlige 14 nye rækkehuse i et område nær naboerne på Hørretløkken kun kan opføres i én etage.
Men i kommunens forslag er det blot de to rækkehuse der skal bygges helt tættest på eksisterende huse, som skal holdes i ét plan. De 12 øvrige må bygges i to etager, mener kommunens planlæggere.
Foreningernes kritik går igen et et høringssvar fra de kommende rækkehuses fire nærmeste naboer på Hørretløkken.

Behov for mindre boliger
Både naboerne og grundejerforeningerne argumenterer også for at der er større behov for en-etagers rækkehuse end forslaget til lokalplan afspejler; især til ældre og gangbesværede borgere.
Efter naboernes beregninger betyder kommunens forslag at kun 2 procent af alle de 83 rækkehuse som er med i lokalplanen, bliver i én etage. Men hvis man følger grundejerforeningernes forslag om at bygge alle 14 rækkehuse nærmest Hørretløkken i et plan, stiger procenten fra 2 til 17, og det finder de bedre.

Ifølge de tre grundejerforeninger lovede rådmand Simsek også i 2019 at der i hele området mellem de kommende huse og husene på Hørretløkken skulle være et grønt bælte på ni meter. Heller ikke det løfte bliver holdt i lokalplanforslaget, mener foreningerne.

Ingen opbakning fra Fællesrådet
Hørretløkken-beboernes kritik bliver ikke bakket op af Mårslet Fællesråd.
Tværtimod skriver Fællesrådets Forretningsudvalg (FU) i sit høringssvar ganske kort at FU har noteret sig “at de nye bebyggelser tager hensyn til de eksisterende bebyggelser mod syd”.

Til forskel fra de tre grundejerforeninger kommenterer FU ikke om der er behov for flere et-plans rækkehuse end der er med i lokalplanforslaget.
FU anfører blot at man er tilfreds med at “der er taget hensyn til ønsket om blandende boligtyper med alment boligbyggeri”, tilføjet en henvisning til en tidligere udtalelse om at der bør være boliger til mange forskellige behov i Mårslet.

Tvivler på plan for pleje af vandhul

I dette vandhul bag Hørretløkken var der tidligere en bestand af den fredede løvfrø. Stor vandsalamander yngler her fortsat.

Også forholdene omkring et vandhul i lokalplansområdet, som er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, får bekymrede kommentarer med i de tre Hørretløkke-grundejerforeningers høringssvar.
I forbindelse med forslaget til Lokalplan 1115 er der lavet en plejeplan for paddearterne stor vandsalamander og løvfrø som henholdsvis yngler og har ynglet i vandhullet.

Denne plejeplan virker dog ikke overbevisende på grundejerforeningerne. I deres høringssvar efterlyser de svar på om planen er tilstrækkelig til at sikre opholds- og ynglestederne for løvfrø og stor vandsalamander, og de spørger om der faktisk er behov for en genopretningsplan efter kommunen selv har ryddet bevoksning omkring vandhullet; en sag som Mårslet Avis tidligere har beskrevet.

Også Knud Steensborg, som er nabo til vandhullet, ser meget kritisk på lokalplansforslaget og på kommunens forvaltning af vandhullet.
Kommunen har overtrådt både Naturbeskyttelsesloven og EU’s Habitatsdirektiv, og den har pligt til at genetablere den bestand af løvfrø som forsvandt efter den hårdhændede rydning, skriver han i sit høringssvar.

Lokalplan 1115’s vej til vedtagelse

Efter otte ugers offentlig høring sluttede tirsdag den 13. juni, er kommunale embedsmænd nu i gang med at læse de 14 indkomne høringssvar og vurdere om de skal føre til nogen ændringer i lokalplanen.
Embedsmændene samler deres vurderinger i en indstilling til rådmanden for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang (K).
Med rådmandens eventuelle ændringer går forslaget videre til behandling i Magistraten, Byrådet og Teknisk Udvalg.
Til slut vedtager Aarhus Byråd lokalplanen. Ifølge kommunens hjemmeside kan det ske allerede 17. august, men formentlig bliver det først senere.
Efter den endelige vedtagelse kan processerne med byggemodning og byggeri gå i gang.

Læs også:
Forslag til ny vej splitter mårslettere

Tidligere artikler om Lokalplan 1115:
Bekymring for mere trafik fra nyt boligområde (17. maj 2023)
Debat om ny udstykning er skudt i gang (19. april 2023)
Plan for 142 boliger i Mårslet nord er på vej til byrådet (16. marts 2023)

Alle høringssvar kan ses på Aarhus Kommunes høringsportal.

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.