Lodsejere er ivrige efter at udstykke byggegrunde i 8320-området

Siden 2019 har lodsejere og byggeentreprenører sendt otte forslag til nye udstykninger omkring Mårslet til kommunen. Kun to af dem - begge for arealer ved Tranbjerggård - er blevet modtaget positivt. Vi bringer her en oversigt over alle otte arealer samt fem andre arealer hvor byggeri er på vej. OBS! Artiklen er opdateret 5. maj.

Gravemaskinerne får travlt med byggemodning de kommende år.

Opdatering:
Den oprindelige artikel fra 4. maj er 5. maj blevet tilføjet teksten i den gule boks nederst: Gårdejer Jens Thomsen, Tranbjerggård, vil ikke udtale sig om udstykningerne eller om sin habilitet.

Det havde en vældig virkning da Kommuneplanafdelingen i Aarhus Kommune i 2019 inviterede borgere og virksomheder til at komme med forslag og ideer til hvor der kan bygges nye boliger på bar mark. Som sommerfugle omkring en blomstrende sommerfuglebusk sværmede private lodsejere, driftige byggeselskaber og developere snart om potentielle byggegrunde over hele kommunen; og i de forløbne to år har de indsendt 46 forslag til nye boligområder, tilsammen med plads til flere tusinde parcelhuse, rækkehuse og andre typer familieboliger.

Ønsker om næsten 800 byggegrunde i Mårslet
Alene for 8320 Mårslet har kommunen modtaget forslag om otte områder, hvor ejerne ønsker tilladelse til at udstykke landbrugsjord til byggeri. Tilsammen udgør de otte områder et areal på 79 hektar, nok til næsten 800 parcelhusgrunde.
Det ville give en vækst på et par tusinde indbyggere i lokalområdet; og endnu flere hvis nogle af arealerne skulle bebygges med rækkehuse eller anden form for tæt-lav bebyggelse.

Seks ønsker afvist
Det ville vel at mærke være oven i de 200 – 250 nye boliger som allerede er så langt fremme i planlægningen at det kun er et spørgsmål om tid før de bliver bygget.
Rådmand Bünyamin Simsek (V) og hans embedsmænd i Teknik og Miljø, som Kommuneplanafdelingen hører under, har dog kun anbefalet to af de otte ønsker i 8320 til videre behandling i byrådet. De seks øvrige ønsker har fået nedadvendt tommelfinger.

Tranbjerggård set fra stien langs Letbanen. Marken i forgrunden er med i rådmand Bünyamin Simseks forslag til byudvikling.

Kun Tranbjerggård fik ja
Begge de to Mårslet-ønsker som er sluppet gennem nåleøjet, indgår i et areal på 23 hektar med plads til 220 boliger nord for Tranbjerggårdsvej hvor Simsek foreslår at der skal være byudvikling. Dette forslag er flere gange tidligere omtalt i Mårslet Avis.
Disse to ønsker drejer sig om i alt 16,3 hektar som ejes af Tranbjerggård ApS; det vil sige af Mårslet Fællesråds næstformand, landmand Jens Thomsen, og hans familie.
Sammen med andre og mere fremskredne projekter (se den grå boks nederst i artiklen) giver det mellem 400 og 500 nye familieboliger i Mårslet de kommende 12 år.

Alle ønsker præsenteret for byrådet
Alle lodsejernes og andres ønsker til udstykning er beskrevet i tre bilag til byrådets møde 28. april. Her handlede punkt 24 på dagsordenen om Temaplan for Arealer til alle boligtyper, som er den officielle betegnelse for Simseks forslag om at tillade udstykninger på i alt 406 hektar bar jord i Aarhus Kommune frem mod 2033, deraf de 23 hektar i Mårslet.
Bilagene beskriver både de ønsker som fik embedsmændenes og rådmandens tommelfinger op, og dem som fik en nedadvendt tommelfinger. Med oplysninger fra bilagene bringer vi her en oversigt over de otte lokale ønsker.

To ønsker har fået anbefaling
Det drejer sig om to arealer ved Tranbjerggård der i den kommunale planlægningsproces er slået sammen med yderligere cirka 7 hektar og behandles som et samlet areal på i alt 23 hektar.
Embedsmændene i Teknik og Miljø vurderer at de 23 hektar er egnet til parcelhuse og/eller tæt lav bebyggelse med i alt 220 boliger.
Sammen med 12 arealer andre steder i kommunen er de med i rådmand Simseks forslag til temaplan for arealer til nye boliger. Forslaget er for tiden til behandling i Teknisk Udvalg under byrådet. Derefter kommer forslaget i offentlig høring i otte uger, inden det kommer til afgørelse i byrådet.
De to ønsker som har fået tommelfinger op er:

 • 16 hektar nord for Tranbjerggårdsvej, mellem Jelshøjvej og Letbanen. Det vil sige arealet hvor selve Tranbjerggård ligger. Ønsket om at udstykke dette areal til boliger kommer fra Tranbjerggård ApS.
 • 0,3 hektar nord for Hørretløkkevej, mellem Jelshøjvej og Hørretvej. Dette areal ejes af Tranbjerggård, men gårdejer Jens Thomsen har givet fuldmagt til sin nabo Michael Østergaard til at drøfte arealets fremtid med Aarhus Kommune.

De seks ønsker som fik afslag
De seks områder i 8320-området som ejerne ønsker udstykket, men hvor embedsmænd og rådmand har vendt tommelfingeren ned, er:

 • 3,8 hektar ved Testrupvej, mellem Giber Å og Bering-Bedervejen. Her ville firmaet Bruunsbo og Boligkontoret Århus opføre en blandet almennyttig og privat bebyggelse. Afslaget er begrundet med at arealet ligger indenfor åbeskyttelseslinjen og i et bevaringsværdigt landskab samt naturforhold.
 • 14 hektar nord for Langballevej, ved Møbelgården og en naboejendom. Ansøgningen kom fra firmaerne Bruunsbo og Trim Development. Afslaget er begrundet med at der er tale om et bevaringsværdigt landskab med geologisk interesse.
 • 17 hektar øst for Eskegården, fordelt på to delarealer. Det ene mellem Langballevænget og Letbanen, det andet mellem Letbanen og Giber Å. Ansøgning fra Eskegården ApS. Afslaget er begrundet med at landskabet er bevaringsværdigt, at arealerne er delvist inden for åbeskyttelseslinjen samt naturforhold
 • 15 hektar øst for Nymarksvej og syd for Bedervej. Ansøgning fra Brdr. Thybo Ejendomsudvikling. Afslag er begrundet med at der sårbart grundvand i området, god landskabskarakter, og en del er inden for åbeskyttelseslinjen.
 • 6 hektar ved ejendommen Hørretvej 150, lige over for Storhøj-bebyggelsen. Ansøgning fra Tage og Tingstrup Holding ApS. Afslag er begrundet med at landskabet er bevaringsværdigt med geologisk interesse, og arealet er inden for skovbyggelinjen.
 • 7 hektar på det nordvestlige hjørne af T-krydset Hørretvej-Oddervej. Ansøgning fra Thomas Kjær Nielsen. Afslag begrundet med at landskabet er bevaringsværdigt med geologisk interesse, og der er sårbart grundvand.

Fem udstykninger er tæt på at blive realiseret
Uafhængigt af rådmand Simseks plan for fremtidige udstykninger er fem arealer i Mårslet så langt fremme i planlægningsprocessen at det kun er et spørgsmål om tid før der bliver bygget på dem. Arealerne optræder på kommunens lokalplanportal, hvorfra de fleste af disse oplysninger stammer.

 • 11,3 hektar syd for Tranbjerggård, mellem Letbanen og Hørretløkken. Arealet ejes delvist af Tranbjerggård ApS og delvist af kommunen. Forslag til lokalplan kommer til offentlig høring i efteråret. Ifølge foreløbige skitser skal her bygges omkring 35 parcelhuse og 110 rækkehuse.
 • 2,3 hektar mellem Eskegårdsvej, Giber Å, Hulvej og Bedervej. Ejes gennem Eskegården ApS af developerne Niels Elbek og Jørgen Jacobsen. Lokalplan forventes i offentlig høring til sommer eller i efteråret. De første tegninger viste omkring 50 huse i et til to etager, men ifølge et ubekræftet forlydende bliver antallet skåret ned til omkring 40.
 • Et areal øst for rundkørslen ved Hørretvej, bag Rema 1000 butikken. Der tales om ny tæt-lav bebyggelse. Hverken arealets størrelse, antal boliger eller ejeres navne er oplyst. Lokalplan ventes i offentlig høring næste år.
 • 1,8 hektar syd for Hørretløkkevej, mellem Jelshøjvej og Hørretvej. Lokalplan er vedtaget. I første omgang bliver der byggemodnet til 11 parcelhuse, senere kan to mere komme til. Er tidligere omtalt i Mårslet Avis.
 • 3,3 hektar på sydsiden af Obstrupvej, mellem boldbanerne og bygrænsen. Lokalplan er vedtaget, og byggeri af 17 parcel- og rækkehuse går i gang i år. Projektet er tidligere omtalt her i avisen.
Opdatering 5. maj


Gårdejer Jens Thomsen, Tranbjerggård, vil ikke udtale sig om udstykningerne eller om sin habilitet som næstformand i fællesrådets forretningsudvalg.
Gennem ni dage har Mårslet Avis forsøgt at få kort interview med gårdejer Jens Thomsen, som ifølge CVR-registeret er direktør for Tranbjerggård ApS, om udstykningerne af gårdens jorde og hvordan han adskiller sine to roller som henholdsvis lodsejer og næstformand i Mårslet Fællesråds forretningsudvalg (FU).
Jens Thomsen har ikke svaret tilbage, hverken på adskillige opringninger, en telefonbesked eller mail. Først efter offentliggørelsen af ovenstående artikel i går lykkedes det at træffe ham ved en tilfældighed foran Superbrugsen.
Her lod Jens Thomsen forstå at han ikke ønsker at udtale sig til Mårslet Avis når det er avisens redaktør/journalist der bestemmer emnerne for interviewet og formulerer spørgsmålene. Han gav også udtryk for utilfredshed med at hans navn og hans post i FU er blevet nævnt i artiklerne om de aktuelle byggeplaner.
Et tilbud om at han i lighed med alle andre kilder kan få sine citater til gennemsyn før offentliggørelse ændrede ikke hans beslutning. Han vil muligvis lade sig interviewe til et andet medie.

Redaktørens kommentar:
Som beskrevet på siderne Tankerne bag og Etik, citater, debat og ophavsret er Mårslet Avis et redaktionelt frit og uafhængigt medie, og i lighed med forholdene på alle andre uafhængige medier er det alene redaktionen (i dette tilfælde undertegnede) som beslutter hvad der skal skrives om og hvilke spørgsmål der skal stilles. Dette gælder uanset hvem kilderne er.
Jeg finder det relevant for borgerne i Mårslet at næstformanden for Fællesrådets FU, som fungerer som talerør for Mårslet overfor kommunen, har privatøkonomiske interesser i byggeprojekter som vil få store konsekvenser for lokalområdet, hvis de gennemføres. Relevansen bliver kun større ved at Jens Thomsen endnu ikke offentligt har erklæret sig inhabil i sager der berører Tranbjerggård. I øvrigt har heller ikke FU som sådan offentligt erklæret næstformanden inhabil i disse sager.
Sådanne forhold vil aldrig blive fortiet i Mårslet Avis.
Per Henrik Hansen, redaktør.

PerH.

7 kommentarer

 1. Det er ærgerligt, at byudviklingen planlægges ud fra lodsejeres chance for profit i stedet for efter borgernes og kommunens ønsker.
  Den bedste måde at byplanlægge må være at kommunen kommer med forslag til, hvor byen skal vokse, og hvor meget den skal vokse. Dette forslag skal så behandles i borgerhøringer.
  Hvilke byggegrunde der aktuelt ønskes solgt bør ikke komme i betragtning i første omgang.

  • Håber så sandelig at der kommer nogle borgerhøringer omkring hvor borgerne ønsker byen bliver udvidet.
   Personer før profit!

 2. Tak for udførlig beskrivelse og konkrete informationer om hvad der foregår/planlægges rundt omkring i Mårslet.

 3. Hej Per

  Tak for din store indsats med Mårslet Avis. Det er virkeligt et flot stykke arbejde.

  En ide eller kommentar til indeværende artikel: en visualisering af af de nævnte områder på et kort over Mårslet kunne lette forståelsen af omfanget af nybyg samt overblikket over byens potentielle udvikling – både de grønne, røde og grå tekstbokse ovenstående.

  Blot en tanke.

  \L

  • Hej Lasse.
   Tak for din kommentar.
   Det er en god ide med en visualisering som du foreslår, men jeg har ikke kunnet finde et kort med alle de områder som er nævnt i den røde og/eller den grå tekstboks. Og som et frivilligt drevet mikromedie har avisen desværre ikke selv ressourcer til at lave sådan et kort.
   Områderne i den grønne tekstboks er med på et kort som jeg har bragt sammen med flere tidligere artikler, blandt andet denne: https://maarsletavis.dk/s-byraadsmedlem-220-nye-boliger-kraever-anlaeg-af-vej-vest-om-maarslet/
   De bedste hilsner fra Per Henrik

 4. Som indehaver af Bruuns Bo, der har indsendt 2 af forslagene til en helhedsorienteret, hensynsfuld udvikling af byen (i øvrigt Mårsletter gennem 8 år…..) mener jeg, at det er vigtigt at få belyst forslagene – og forstå visionerne.

  Det er et rigtig godt initiativ af Per Henrik Hansen/Mårslet Avis at bringe forslagene i fokus. Men man skal også forstå hvad de indeholder🙏🏼

  De handler ikke kun om profit, men selvsagt er økonomi er uomtvistelig faktor for at kunne bidrage til en helhedsorienteret udvikling, der ikke isoleret kun kommer lodsejere eller en udvikler som mig til gode.
  Det tror jeg faktisk også man vil forstå, såfremt forslagene kommer frem i lyset♻️

  Har faktisk gennem de sidste 5 år rakt ud i forhold til et tættere samarbejde med Mårslet Fællesråd, men har på egen hånd endt med at fremsende forslag der ikke isolerer sig til ren løgringevækst, flere boliger, men arbejder seriøst med greb der favner både demografi, natur, miljø, sociale forhold, kultur, idræt, børnepasning, flyttekæder, ældre og omsorg…. osv osv. Kort sagt en reel bæredygtig tilgang, der har det sigte, at skabe en større sammenhængskraft på alle parametre.

  Ikke blot isoleret til mere tæt/lav og endnu flere parceller. De vil altid være en del af udvikling i oplandet, men må aldrig stå alene. Hvis det stod til mig.

  Om Mårslet Avis må have lyst til at blive klogere på disse visioner for byen, står jeg gerne til rådighed for dialog.
  Dialog mellem alle parter er en tvingende nødvendighed for at udvikle “rigtigt”.

  Som sagt, så står jeg til rådighed for yderligere…. også fra borgere i Mårslet der blot er nysgerrige.

  Dbh. Mette Bruun
  Indehaver, BRUUNSBO Byudvikling.

  • Hej Mette.
   Tak for din kommentar.
   Man kan finde alle forslagsstillernes egne beskrivelser af deres forslag ved at klikke på det link til byrådsmødet 28. april som jeg har lagt ind i artiklen (https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=fc8cabae-26be-4892-9d11-292af009becd).
   Efter at have klikket på linket skal man scrolle ned til punkt 24 på dagsordenen og derefter klikke på + tegnet til højre. Så bliver alle bilag synlige.
   Forslagene til nye boligområder er samlet i fire filer med den fælles betegnelse Bilag 3. Forvaltningens vurdering af dem er beskrevet i Bilag 2.
   Desværre er forslagene ikke delt op efter geografi, så man må skimme det hele for at finde dem som angår Mårslet.
   Det er lidt besværligt, men enhver kan studere de enkelte forslag og selv danne sig sin mening om dem.
   De bedste hilsner fra Per Henrik Hansen.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.