Fællesrådet vil se på kasserede forslag til udstykninger

I stedet for blot at sige ja eller nej til rådmand Bünyamin Simseks forslag om udstykning ved Tranbjerggård vil Fællesrådet give alle projektmagere mulighed for at præsentere deres forslag til nye udstykninger i Mårslet; også dem som Simsek i første omgang har sagt nej til.

Et af de seks forslag til byudvikling som ikke er taget med i temaplanen, drejer sig om 14 ha bag Møbelgården på Langballevej 29 og naboejendommen i nr. 33.

Som tidligere omtalt i Mårslet Avis ønsker Teknik og Miljørådmand Bünyamin Simsek (V) en ny udstykning med plads til 220 parcelhuse nord for Tranbjerggårdsvej og Hørretløkkevej. Til gengæld har rådmanden og hans embedsmænd sagt nej til forslag fra lodsejere og projektmagere om seks andre udstykninger i 8320-området.
Derfor er arealet ved Tranbjerggård den eneste udstykning i Mårslet som er med i Simseks aktuelle forslag til en temaplan for 3600 nye fritliggende boliger i Aarhus Kommune.
Simseks forslag skal behandles i byrådets Teknisk Udvalg inden det officielt kommer i offentlig høring. Endnu har Mårslet Fællesråd ikke fået forelagt Simseks temaplan-forslag, endsige taget stilling til det, oplyser formanden for fællesrådets forretningsudvalg (FU), Anders Kjær.

Vil invitere alle projektmagere til møde
– FU har bedt Aarhus Kommune om at være vært for et møde hvor alle interesserede lodsejere og projektmagere på lige fod kan præsentere deres forslag. Ved sidste revision af kommuneplanen var der sådan et møde hvor alle med forslag til byudvikling lagde deres forslag frem for embedsværket på rådhuset, og vi fra fællesrådet deltog og lyttede med. Det vil vi gerne have igen, for det sikrer en åben og lige behandling af alle forslag, siger Anders Kjær.
FU vil arbejde for at lokalområdets interesser og fællesrådets helhedsplan for Mårslet bliver udgangspunkt for vurderingen af de forskellige forslag til nye udstykninger, oplyser Anders Kjær.
Helhedsplanen kan ses på fællesrådets hjemmeside maarslet.nu.

Tranbjerggård set fra stien langs Letbanen. Marken i forgrunden er med i rådmand Bünyamin Simseks forslag til byudvikling.

Næstformand skal uden for døren
Forslaget om at lave en ny stor udstykning nord for Tranbjerggårdsvej kommer oprindelig fra Tranbjerggård ApS som ejer størstedelen af arealet. Gårdejeren på Tranbjerggård er Jens Thomsen som også er næstformand for fællesrådets FU.
Hvis og når FU skal drøfte en eventuel udstykning af Tranbjerggårds jorde, vil Jens Thomsen træde ud af mødet, oplyser Anders Kjær.
– Det vil sige at han forlader mødet under den drøftelse, uanset om mødet er fysisk eller virtuelt, tilføjer Anders Kjær.
Jens Thomsen selv ønsker ikke at udtale sig til Mårslet Avis.

Bünyamin Simseks (V) forslag drejer sig om området inden for de røde streger, nord og øst fpr Tranbjerggård. Der er i forvejen planlagt byggeri af omkring 145 boliger på det grå areal syd for Tranbjerggård.

Vil bygge i bevaringsværdige landskaber
I den lyserøde boks under denne artikel er en liste med de seks forslag som Simsek og hans embedsmænd i Teknik og Miljø har vendt tommelfingeren ned for, men som FU gerne ser præsenteret inden der tages stilling til temaplanen.
Som det fremgår af boksen, går Teknik og Miljøs indvendinger imod forslagene især på at projektmagerne vil bygge på arealer som ligger i bevaringsværdige landskaber med særlige geologiske og naturmæssige interesser, og tre af dem er for tæt på Giber Å.

Grundlag for lokalplaner de næste fire år
Når byrådet senere på året vedtager temaplanen – formentlig med en del ændringer – får den status som revision af kommuneplanen. Det betyder at ejerne af de udpegede arealer får ret til at få lavet lokalplaner med boligbyggeri på deres jord, mens det de kommende fire år bliver meget svært at få tilladelse til at bygge boliger på arealer som ikke er med i planen.
Forslaget til temaplan er for tiden til politisk behandling i byrådets Teknisk Udvalg. Derefter kommer planen i offentlig høring inden byrådet træffer endelig beslutning.
Alle de forslag som lodsejere og andre byudviklere har sendt ind til temaplanen kan studeres i bilagene 2 og 3 fra et møde i Teknisk Udvalg 11. maj (dagsordenens punkt 4). Selve rådmand Simseks forslag til temaplan ligger som bilag 1.
PerH.

Forslaget om udstykning ved Tranbjerggård
Rådmand Simsek og hans embedsmænd i Teknik og Miljø vurderer at 23 hektar nord for Tranbjerggårdsvej og Hørretløkkevej er egnet til parcelhuse og/eller tæt lav bebyggelse med i alt 220 boliger.
Rådmandens forslag bygger videre på to forslag til byudvikling som Teknik og Miljø har modtaget fra lodsejerne:
* 16 hektar nord for Tranbjerggårdsvej, mellem Jelshøjvej og Letbanen. Det vil sige arealet hvor selve Tranbjerggård ligger. Ønsket om at udstykke dette areal til boliger kommer fra Tranbjerggård ApS.
* 0,3 hektar nord for Hørretløkkevej, mellem Jelshøjvej og Hørretvej. Dette areal ejes af Tranbjerggård, men gårdejer Jens Thomsen har givet fuldmagt til sin nabo Michael Østergaard til at drøfte arealets fremtid med Aarhus Kommune.

De seks ønsker som fik afslag
De seks områder i 8320-området som ejerne ønsker udstykket, men hvor embedsmænd og rådmand har vendt tommelfingeren ned, er:

 • 3,8 hektar ved Testrupvej, mellem Giber Å og Bering-Bedervejen. Her ville firmaet Bruunsbo og Boligkontoret Århus opføre en blandet almennyttig og privat bebyggelse. Afslaget er begrundet med at arealet ligger indenfor åbeskyttelseslinjen og i et bevaringsværdigt landskab samt naturforhold.
 • 14 hektar nord for Langballevej, ved Møbelgården og en naboejendom. Ansøgningen kom fra firmaerne Bruunsbo og Trim Development. Afslaget er begrundet med at der er tale om et bevaringsværdigt landskab med geologisk interesse.
 • 17 hektar øst for Eskegården, fordelt på to delarealer. Det ene mellem Langballevænget og Letbanen, det andet mellem Letbanen og Giber Å. Ansøgning fra Eskegården ApS. Afslaget er begrundet med at landskabet er bevaringsværdigt, at arealerne er delvist inden for åbeskyttelseslinjen samt naturforhold
 • 15 hektar øst for Nymarksvej og syd for Bedervej. Ansøgning fra Brdr. Thybo Ejendomsudvikling. Afslag er begrundet med at der sårbart grundvand i området, god landskabskarakter, og en del er inden for åbeskyttelseslinjen.
 • 6 hektar ved ejendommen Hørretvej 150, lige over for Storhøj-bebyggelsen. Ansøgning fra Tage og Tingstrup Holding ApS. Afslag er begrundet med at landskabet er bevaringsværdigt med geologisk interesse, og arealet er inden for skovbyggelinjen.
 • 7 hektar på det nordvestlige hjørne af T-krydset Hørretvej-Oddervej. Ansøgning fra Thomas Kjær Nielsen. Afslag begrundet med at landskabet er bevaringsværdigt med geologisk interesse, og der er sårbart grundvand.

Fem udstykninger er tæt på at blive realiseret
Uafhængigt af rådmand Simseks forslag til temaplan er fem arealer i Mårslet så langt fremme i planlægningsprocessen at det kun er et spørgsmål om tid før der bliver bygget på dem. Arealerne optræder på kommunens lokalplanportal, hvorfra de fleste af disse oplysninger stammer.

 • 11,3 hektar syd for Tranbjerggård, mellem Letbanen og Hørretløkken. Arealet ejes delvist af Tranbjerggård ApS og delvist af kommunen. Forslag til lokalplan kommer til offentlig høring i efteråret. Ifølge foreløbige skitser skal her bygges omkring 35 parcelhuse og 110 rækkehuse.
 • 2,3 hektar mellem Eskegårdsvej, Giber Å, Hulvej og Bedervej. Ejes gennem Eskegården ApS af developerne Niels Elbek og Jørgen Jacobsen. Lokalplan forventes i offentlig høring til sommer eller i efteråret. De første tegninger viste omkring 50 huse i et til to etager, men ifølge et ubekræftet forlydende bliver antallet skåret ned til omkring 40.
 • Et areal øst for rundkørslen ved Hørretvej, bag Rema 1000 butikken. Der tales om ny tæt-lav bebyggelse. Hverken arealets størrelse, antal boliger eller ejeres navne er oplyst. Lokalplan ventes i offentlig høring næste år.
 • 1,8 hektar syd for Hørretløkkevej, mellem Jelshøjvej og Hørretvej. Lokalplan er vedtaget. I første omgang bliver der byggemodnet til 11 parcelhuse, senere kan to mere komme til. Er tidligere omtalt i Mårslet Avis.
 • 3,3 hektar på sydsiden af Obstrupvej, mellem boldbanerne og bygrænsen. Lokalplan er vedtaget, og byggeri af 17 parcel- og rækkehuse er ved at gå i gang. Projektet er tidligere omtalt her i avisen.

Tidligere artikler om forslaget til temaplan:
Konservative: Måske bedre at udbygge andre steder end ved Tranbjerggård
SF ser skeptisk på forslag om 220 nye boliger i Mårslet
Lodsejere er ivrige efter at udstykke byggegrunde i 8320-området
S-byrådsmedlem: 220 nye boliger kræver anlæg af vej vest om Mårslet
Simsek: Ønsker afgørelse om 220 boliger før valget i november
Fællesrådet vil have Mårslet med på råd om rådmands forslag
Rådmand vil udbygge Mårslet med 220 boliger på bar mark

Skriv kommentar

Your email address will not be published.