220 nye boliger ved Tranbjerggård bliver skåret ned til 110

Ny kommuneplan giver plads til 110 nye boliger i den nordlige ende af Mårslet, og ikke 220 som foreslået af den tidligere rådmand Bünyamin Simsek sidste år. Politisk flertal afviser private lodsejeres ønsker om fire andre udstykninger ved Mårslet.

Med ændringen af kommuneplanen bliver der åbnet for byggeri af 110 boliger på dette areal nord for Tranbjerggårdsvej.

Sidste kapitel i historien om Mårslets udvidelse til cirka 250 meter nord for den nuværende bygrænse ved Jelshøjvej er tæt på at blive skrevet.

Når byrådet holder møde onsdag 19. februar, er et af punkterne på dagsordenen det forslag til temaplan for arealer til nye boliger hvor udbygningen af Mårslet er med. Ifølge planen skal der ske byudvikling på 16 hektar (lig med 160.000 kvadratmeter) landbrugsjord nord for Tranbjerggårdsvej, mellem Letbanen og Jelshøjvej. Her bliver der plads til 110 nye boliger i form af parcelhuse, rækkehuse og dobbelthuse.

Flertal er for
Temaplanen er teknisk set det samme som en ændring af kommuneplanen som angiver de overordnede rammer for udviklingen i Aarhus Kommune,
Efter forslaget til temaplan i december blev behandlet i magistraten, står det klart at der er politisk flertal for det. Dog skal forslaget formentlig igennem endnu en udvalgsbehandling og et byrådsmøde mere, inden det om en måned eller to kan blive endeligt vedtaget.

De 110 nye boliger skal bygges på det areal som er skraveret med orange vest for Jelshøjvej. Det lilla areal er de 7 hektar som er taget ud af temaplanen. De skraverede områder mellem Hørretvej og Langballevej er to af de arealer hvor ejerne ønsker byudvikling, men hvor kommunen ikke vil tillade det. Kortet er sakset fra et bilag til byrådssagen.

Areal ved Hørreløkkevej holdes ude
Som tidligere omtalt i Mårslet Avis lød forslaget i temaplanen oprindeligt at der skulle udlægges et langt større areal til nye boliger i den nordlige ende af Mårslet, nemlig 23 hektar med plads til 220 parcelhuse og andre fritliggende boliger. Den gang omfattede forslaget ikke kun de 16 hektar mellem Jelshøjvej og Letbanen, men også 7 hektar mellem Jelshøjvej og Hørretvej, nord for den lille Hørretløkkevej.

Men da temaplanen var i offentlig høring sidste sommer, indsendte en række borgere høringssvar som har fået de kommunale embedsmænd og politikere til delvist at ændre holdning. Derfor er området mellem Hørretvej og Jelshøjvej nu taget ud af boligplanen.

Lyttede til høringssvar
I et bilag til byrådsmødet bliver kursændringen begrundet med at det var et fremherskende ønske i høringssvarene at arealet mellem Jelshøjvej og Hørretvej tages ud af planen, og som der står: “det anerkendes at der er en større naturværdi i netop dette areal end i arealet vest for Jelshøjvej.”

Fjernelsen af de 7 hektar blev allerede i oktober sidste år annonceret af daværende rådmand Bünyamin Simsek (V). Men først nu står det klart at der med de 7 hektar – som udgjorde lidt mindre end en tredjedel af de samlede areal – forsvinder halvdelen af de oprindeligt 220 planlagte boliger.

Forklaringen er at der fortsat skal afsættes plads til render og bassiner til regnvand i det nye boligområde, og det behov bliver ikke reduceret i takt med at arealet bliver mindre.

De kommunale planlæggere anbefaler at der i forbindelse med udstykningerne ved Tranbjerggård bliver anlagt en ny vej fra Hørretløkken, rundt om Frøkærparken (husene til højre i billedet) og til Obstrupvej. Billedet er taget der hvor Obstrupvejs tilslutning til Giber Ringvej er ved at blive anlagt.

Ny vej rundt om Frøkærparken
Af sagens bilag fremgår det at de kommunale embedsmænd i Teknik og Miljø er bekymrede for hvad de 110 nye boliger vil betyde for trafikken i Mårslet. De anbefaler derfor at der anlægges en omfartsvej fra den nye bebyggelse til Obstrupvej, vest om Frøkærparken. Den nye vej skal kobles på Obstrupvej der hvor der er ved at blive lavet tilslutning til Giber Ringvej, og i den modsatte ende kan den eventuelt kobles på den eksisterende vej Hørretløkken, skriver Teknik og Miljø.

Opdatering 20. januar 2022:
Efter offentliggørelsen af artiklen har det vist sig at Teknik og Miljø begik en fejl ved at omtale tilkobling til Hørretløkken som en mulighed. Den foreslåede omfartsvej tænkes koblet på Jelshøjvej længere mod nord.
Læs mere i den opfølgende artikel Hørretløkken slipper for tilkobling til Obstrupvej.

Ny by ved Malling
De 7 hektar i Mårslet er kun en lille del af de arealer der er blevet fjernet fra planen siden den daværende rådmand offentliggjorde det første udkast i april sidste år. Fordelt over hele Aarhus Kommuner er der i alt fjernet 126 af de 406 hektar som rådmand Simsek oprindeligt ville afsætte til boligbyggeri.

Til gengæld peger den nye udgave at temaplanen på 126 nye hektarer som ikke var med i den første udgave, “men som eventuelt kan indgå i en efterfølgende planlægning”, som det hedder i Teknik og Miljøs indstilling til byrådet.

Størstedelen af disse 126 hektarer ligger samlet i et område vest for Oddervej, lige over for Malling. Her tænkes der ad åre bygget en helt ny by med egen skole, daginstitutioner, butikker og så videre. Med andre ord er der udsigt til at Mårslet vil få en ny naboby om måske 10, 15 eller 20 år.

Først udstykning syd for Tranbjerggård

Uafhængigt af den kommende udstykning nord for Tranbjerggårdsvej er der langt mere fremskredne planer for et nyt boligområde lige syd for samme vej og mod syd afgrænset af bebyggelsen på Hørretløkken. Her skal der på 11,3 hektar opføres i omegnen af 35 parcelhuse og 110 rækkehuse, viser de foreløbige skitser.

Ifølge kommunens lokalplanportal vil der blive lavet lokalplan for disse 11,3 hektar i år, og derefter kan entreprenørmaskiner gå i gang med at byggemodne arealet. Formentlig vil der gå nogle år inden det samme sker på på de 16 hektar nord for Tranbjerggårdsvej.
For det første tager det lang tid at få lavet en lokalplan, og det arbejde kan først gå i gang når den nye temaplan er endeligt vedtaget. Og for det andet vil det næppe være i ejerens interesse at sætte gang i det nordlige byggeri før grundene i den sydlige udstykning er solgt.

Arealet nord for Tranbjerggårdsvej ejes udelukkende af Tranbjerggård ApS, det vil sige af gårdejer Jens Thomsen og to af hans voksne børn. Jens Thomsen er også kendt som konservativ byrådskandidat og næstformand i Mårslet Fællesråd.
De 11,3 hektar syd for Tranbjerggårdsvej ejes delvist af Aarhus Kommune og delvist af Tranbjerggård ApS.

Arealet mellem Langballevænget (med husene til venstre i billedet) og Letbanen er et af de områder som kommunen betegner som bevaringsværdigt landskab hvor der ikke må bygges.

Fire afviste projekter

Som omtalt her i avisen i maj sidste år står en række lodsejere i og omkring Mårslet på spring for at få få lov til at udstykke byggegrunde på arealer som i dag ligger i landzone og derfor ikke må bebygges. Da den nye temaplan var i offentlig høring sidste sommer, indsendte forskellige lodsejere og/eller deres rådgivere fire konkrete forslag nye boligarealer som alle er blevet afvist af embedsmændene og politikerne.
De fire arealer som har fået en nedadvendt tommelfinger er:

  • 14 hektar nord for Langballevej (bag Møbelgården) og øst for Visbjerg Hegn og Hørretvej. Afvist med den begrundelse at området ligger i et bevaringsværdigt landskab.
  • 15 hektar syd for Bedervej og øst for Nymarksvej. Afvist fordi grundvandet i området er sårbart og kan forurenes ved byggeri.
  • 3 hektar mellem Langballevænget og Letbanen. Afvist med begrundelsen at området er bevaringsværdigt landskab.
  • Et lille areal med plads til to boliger på Eskegårdsvej, på den modsatte side af Giber Å i forhold til Bomgårdshaven. Afvist med bevaringsværdigt landskab begrundelsen.

Læs mere
På kommunens hjemmeside kan du se byrådssagen og alle bilag ved at klikke på dagsordenens punkt 15 efter du har klikket her.

Mårslet Avis har siden april 2021 skrevet en række artikler om byggeplanerne ved Tranbjerggård. Du kan finde dem alle under menupunktet Byudvikling.

PerH.

Skriv kommentar

Your email address will not be published.